top of page

【6月視力篩查活動- 樂善堂余近卿中學 】

2023年6月30日

視力篩查活動

今日上午,我哋眼睛健康基金連同愛心義工們受合作機構 YDAHK 香港青年發展聯盟邀請去到 樂善堂余近卿中學 ,為初中學生提供初步眼睛 檢查,當中包括視力及眼壓檢查。檢查完結後,義工都有簡單分析講解個結果比參加者了解自己的眼睛健康!

活動完結之後發現,有唔少同學仔都有深近視、散光同眼壓高嘅問題!當日同學仔平均都有300度嘅近視或遠視。有幾位同學仔都講咗之後會做矯視手術嚟解決深近視嘅問題!但實情係矯視手術並唔會降低患上眼疾嘅風險,所以最好嘅做法就係定期去做眼睛檢查!bottom of page